تاریخچه انجمن

به منظور توسعه فعالیت های انجمن آموزش مهندسی در کشور و افزایش مشارکت دانشگاهیان در تحقق اهداف انجمن، شاخه های انجمن دردانشگاه ها، بر اساس مفاد آیین نامه ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه ها تشکیل می شوند. تاکنون 15 شاخه انجمن در دانشگاه های کشور تشکیل شده و فعال هستند.


تاسیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با همراهی 16 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو انجمن آموزش مهندسی هستند و با پیگیری دکتر سیده سمیه میرمرادی به عنوان مسئول پیگیری، شکل گرفته و در جلسه هیات مدیره انجمن آموزش مهندسی در تاریخ 6 شهریور 1402 مجوز تاسیس دریافت کرده است. اسامی اعضای اولیه شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه به شرح زیر بوده است :

 1. دکتر حمیدرضا توکلی
 2. دکتر فرهاد قادری
 3. دکتر سیدرضا شعبانیان
 4. دکتر مهدی یوسفی فرد
 5. دکتر سیده سمیه میرمرادی
 6. دکتر مهدی عمادی
 7. دکتر سعید امامی
 8. دکتر امیر مدرس
 9. دکتر عبدالله آراسته
 10. دکتر ساناز ریواز
 11. دکتر حسین یوسف پور
 12. دکتر مرتضی قلیپور
 13. دکتر عباس ذوالفقاری
 14. دکتر عبدالمجید خورشیدیان
 15. دکتر حمید مطیعیان
 16. دکتر مصطفی لشکربلوکی

انتخاب اعضای شورای شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اولین جلسه شاخه انجمن در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در تاریخ 26 شهریور 1402 برگزار شد که در این جلسه، اولین اعضای شورای شاخه انجمن در دانشگاه به مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب شدند:

 • دکتر عبدالله آراسته (خزانه دار)
 • دکتر ساناز ریواز (دبیر)
 • دکتر مهدی عمادی (نایب رئیس)
 • دکتر سیده سمیه میرمرادی (رئیس).